Baze podataka - SQL Server i MySql

U IV godini školovanja, znanje stečeno u prethodnoj godini se unapređuje detaljnim upoznavanjem sa SQL sintaksom i načinima povezivanja baza podataka sa desktop aplikacijama (SQL Server) i web aplikacijama (MySql).

Obavezno se izrađuje bar jedan veći projekat spajanja Visual C# aplikacije sa bazom podataka, kao i bar jedan veći projekat spajanja web aplikacije sa MySql bazom.

PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) je robustan i pouzdan serverski programski jezik koji služi za dinamičko zadavanje sadržaja HTML elemenata (primer mogu biti sajtovi društvenih mreža, gde se sadržaj stranica popunjava podacima koji odgovaraju nalogu prijavljenog korisnika), povezivanje sa bazama podataka, proveru korisničkog unosa, a u stanju je i da pomogne u rešavanju drugih bitnih zadataka na strani servera.

AJAX i JSON

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) je skup objekata i tehnika iz programskog jezika JavaScript koji (uz korišćenje PHP skripti) omogućavaju asinhronu komunikaciju između klijenta i servera (slanje zahteva serveru između dva učitavanja stranice, koje inače nije moguće) i koristi se za dinamičko popunjavanje padajućih menija, tabela i ostalih elemenata (primer upotrebe AJAX-a su chat aplikacije, sajtovi za online aukcije i slično).

JSON je opšteprihvaćeni format za zapisivanje i razmenu složenih struktura podataka (koje su sastavljene iz podataka različitih tipova) - putem teksta. Primenjuje se i u okviru AJAX-a, ali i u drugim oblastima, kao što su Java i Android.

U II polugodištu, učenici se upoznaju sa programskim jezikom PHP i osnovama AJAX-a. Stečeno znanje koristi se za izradu bar jedne veće dinamičke web aplikacije (uz korišćenje do tada poznatih jezika, kao što su HTML, CSS i JavaScript i MySql baze podataka).

Kao i u prethodnim godinama, za kraj godine je predviđen završni projekat (web aplikacija koja se povezuje sa MySql bazom), posle koga (u slučaju da dati projekat uspešno izrade samostalno), učenici ispunjavaju uslov za prelazak u V godinu.

Podelite sa prijateljima: