Zaštita podataka o ličnosti

Poštovani korisnici , systempro d.o.o. Beograd posluje u skladu sa principima poslovanja koji poštuju najviše standarde poštovanja privatnosti. Vaše lične podatke koje prikupljamo i obrađujemo putem naše web prezentacije, čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS koristeći savremene tehnološke postupke.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima.Pod ličnim podatkom, a prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podrazumeva se svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kojem je izražena, i na nosač informacija, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije i sl.

Popunjavanjem polja na kontakt stranici naše web prezentacije, upoznajete nas sa Vašim ličnim podacima i dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ličnih podataka. Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive.

Podatke prikupljamo isključivo radi postupanja po Vašem zahtevu, i podatke mogu koristiti samo zaposleni, a dostavljeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan.

Pravilnik za popunjavanje formulara

Korisnik je dužan da pravilnik popuni podacima koji su tačni i potpuni. Preduzeće systempro d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu koja može nastati zbog netačnosti prosleđenih podataka.

U polja tekstualnog tipa (imena, prezimena, naziv škole, opština) dozvoljeno je unositi samo slovne znakove i razmake.

U polja za unos email adresa dozvoljeno je unositi samo propisno formatirane email adrese koje sadrže isključivo znakove engleskog alfabeta, kao i specijalni znak @, podvučenu crtu i tačke.

U polja za unos brojeva telefona dozvoljeno je unositi samo cifre, crtice i kose crte.

Broj fiksnog telefona je obavezan podatak za sve kandidate koji žive u domaćinstvima koja koriste fiksni telefon. Ali, da bismo olakšali prijavu onim kandidatima koji nemaju fiksni telefon, u polja za unos broja fiksnog telefona za oba roditelja dozvoljeno je uneti znak razmaka, što će biti interpretirano kao pravilan unos.

Za popunjavanje podataka u poljima datum rođenja, škola i razred koriste se gotovi elementi html formulara koji olakšavaju pravilno prosleđivanje podataka.

Da biste mogli da obavite prijavu deteta za narednu školsku godinu, morate prihvatiti pravilnike za popunjavanje formulara za prijavu i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko imate problema pri korišćenju formulara, možete nam se obratiti za pomoć preko telefona ili preko elektronske pošte .