Dijagrami toka - osnove

Dijagram toka je pomoćno sredstvo, kojim se algoritam (odnosno, tok izvršavanja programa) predstavlja preko grafičkih simbola (i kao takvo se uglavnom koristi za jednostavnije algoritme, pogotovo u početnim fazama učenja).

Preko dijagrama toka možemo sagledati tri osnovna načina izvršavanja instrukcija:

  • Linearno (bezuslovno) izvršavanje uzastopnih naredbi;
  • Grananja - Prelazak na jedan od dva moguća bloka instrukcija, u skladu sa određenim uslovom;
  • Petlje - Uzastopno ponavljanje određenog bloka instrukcija, shodno određenom uslovu.

U dijagramima toka se koriste sledeći simboli:

Početak, naredba ulaza, instrukcija.
Dijagrami toka - simboli za početak, unos podataka i instrukciju
Grananje, naredba izlaza, završetak.
Dijagrami toka - simboli za grananje, ispis i završetak programa

Dijagrami toka se detaljno proučavaju u I godini školovanja, te cemo ovde navesti primer samo radi ilustracije:

Primer dijagrama toka (računanje obima i površine kvadrata za unetu stranicu).
Dijagram toka algoritma za računanje obima i površine kvadrata: grananje određuje da li je uopšte dozvoljeno računati obim i površinu (s obzirom da stranica mora imati pozitivnu vrednost); leva grana sadrži naredbe kojima se obavlja izračunavanje i naredbu za ispis dve izračunate vrednosti, a desna poruku o grešci

Unosimo stranicu kvadrata i ispitujemo da li je uneta vrednost prirodan broj. Ako jeste, izračunaćemo i ispisati obim i površinu figure. Ako nije, ispisaćemo poruku o grešci.

Napomena: Tekstovi i slike na sajtu www.skola-programiranja.rs (osim u slučajevima pojedinih fotografija, gde je drugačije navedeno) predstavljaju intelektualnu svojinu autora sajta www.skola-programiranja.rs i zabranjeno je njihovo korišćenje na drugim sajtovima i štampanim medijima, kao i bilo kakvo korišćenje u komercijalne svrhe, bez eksplicitnog odobrenja autora i Računarskog centra SystemPro. ©SystemPro d.o.o. novembar 2019.
Autor članka Nikola Vukićević Za web portal www.skola-programiranja.rs Preuzeto sa sajta www.codeblog.rs uz odobrenje autora
Podelite sa prijateljima: